Algemene voorwaarden (kattenoppas aan huis)

Algemene voorwaarden Catitude Kattenoppas aan huis

Artikel 1- Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden verstaan we onder opdrachtnemer: Catitude; kattenoppas aan huis.

1.2 Opdrachtgever: persoon (huisdiereigenaar) die het overeenkomstformulier heeft ondertekend en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden

1.3 Overeenkomstformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht op de diere(n) te verzorgen op afgesproken dagen tegen een door opdrachtgever te betalen tarief.

1.4 De thuis te verzorgen dieren: De dieren waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

Artikel 2- Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 Catitude behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Opdrachtnemer dient bij wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven opdrachtgever op de hoogte te stellen.

2.3 Catitude behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppaskat(en) op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren of een opdracht te annuleren .

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 Catitude zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van de dier altijd eerst contact opnemen met de eigenaar van her dier of de contactpersoon van de eigenaar. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer in na overleg met de eigenaar een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. Catitude zal dan gebruik maken van een dierenkliniek die op dat moment voorhanden is, en zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de eigenaar met betrekking tot de keuze van de dierenarts. Bij levensbedreigende situaties voor uw huisdier zal de verzorger altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgen dieren!

3.2 Catitude zal in het geval van sterfte van eerst contact opnemen met de eigenaar van het dier of de contactpersoon van de eigenaar. De opdrachtnemer kan op verzoek van de eigenaar zorgdragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het dier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.4 Opdrachtgever dient te zorgdragen dat zijn/ haar dier(en) vrij van ongedierte zoals vlooien en teken.

4.5 Opdrachtgever zorgt dat er ruim voldoende voedsel, verschoningsmateriaal en eventueel medicijnen voor de te verzorgen dier(en) aanwezig is in de woning waar de dier(en) zich bevinden.

4.6 Opdrachtgever neemt bij thuiskomst telefonisch contact op met opdrachtnemer. Indien geen contact wordt opgenomen door opdrachtgever wordt de verzorging van de dier(en) voortgezet en zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.

4.7 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de dier(en) gedurende de perioden dat de dier(en) onder toezicht van opdrachtnemer vallen.

4.8 De opdrachtgever is – bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde oppasperiode dan wel een gedeelte van deze oppasperiode – geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende oppasperiode is gemeld bij opdrachtnemer. Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d. geldt het volgende: Bij annuleringen tussen 14 dagen en 7 dagen voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annuleringen tussen 7 dagen en 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 75% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annuleringen minder dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt het geldende tarief over de gehele overeengekomen oppasperiode in rekening gebracht.

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van het te verzorgen huisdier.

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een oppasverzoek te weigeren.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, nationale feestdagen, e.d. (dit geldt niet voor reeds gestarte oppasafspraken)

Artikel 6- Schade en verzekeringen

6.1 Eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiele en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen.

Artikel 7- Betalingen

7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn exclusief B.T.W.

7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

7.3 Het verschuldigde tarief dient binnen 14 dagen te worden voldaan na de periode van verzorging.

7.4 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het – op de overeenkomst bedoelde – tarief in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de periode van verzorging eerder beëindigd wordt door de opdrachtgever)

Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht

9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.

9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

© 2024 Catitude . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.